Dataskyddsförordningen ”GDPR”

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, telefonnummer, födelsedatum och i vissa fall kontokortsuppgifter. På markerade allmänna ytor förekommer kameraövervakning med inspelning. Syftet med denna informationsinsamling är för att kunna ingå avtal med dig i form av bokningar samt genomföra betalning för beställda tjänster, uppfylla myndighetskrav samt måna om din och övriga gästers säkerhet. Vi kommer också att be dig, som svensk medborgare, att skriva in dig för räddningstjänstens räkning och lämna namn, adress och födelsedata på samtliga boende. Utländska medborgare kommer istället att skriva in sig på en schengenblankett och dessutom legitimera sig med körkort, pass eller annan id-handling.

 

Vi har fått dina uppgifter från dig själv eller från våra samarbetspartners för bokningssystem. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter rör avtalsfrågor samt myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas i bokningsprogram till dess våra samarbetspartners för bokningsprogram raderar uppgifterna enligt sina GDPR-rutiner, kontokortsuppgifter raderas efter 10 dagar, Schengenblanketter och räddningstjänstens inskrivningslistor tas bort efter tre månader. epost raderas efter 12 månader. Kamerafiler raderas inom en månad, om de inte tagits över av rättsutövande myndigheter. 

 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med våra samarbetspartners för bokningsprogram samt myndigheter. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

 

Personuppgiftsansvarig är Per Sundström, e-post kontor@gaffelbyn.se. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på e-post kontor@gaffelbyn.se. Du når vårt dataskyddsombud på e-post kontor@gaffelbyn.se.

 

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen.

Kontakta oss

Gaffelbyn - Sundsvalls Vandrarhem

Norra Stadsberget

85640 SUNDSVALL

060-612119

boka@gaffelbyn.se

 

Receptionens öppettider

21/8-30/6 Alla dagar: 16:00-18:00 utom

1/1 då vi är obemannade.

 

Kontakta oss